İnsan Hakları ve Özgürlükler

• İnsan haklarına dayalı ve saygılı devlet anlayışını güçlendirecek, anayasamız ile güvence altına alınan temel hak ve hürriyetlerin eksiksiz olarak uygulanması temin edilecektir.

• Güvenlik soruşturmalarını tümüyle kaldıracak ve bu soruşturmalar neticesinde oluşan fişlemeleri imha edeceğiz.

• Devletin göz yumarak ya da engel olamadığı yolsuzluklar nedeniyle yoksullaşmasını vatandaşlık hakkı ihlali olarak kabul ederek hesap soracağız.

• Tüm kolluk kuvvetleri ve kamu personeline “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimini “zorunlu kılacağız.

• Anayasada yer alan önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanımında şiddet içermeyen, barışçı tüm demokratik eylemleri suç olmaktan çıkaracağız.

• Toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin yetkisini pasif korunma şekline getirerek orantısız güç kullanımını kaldıracağız.

• İç güvenlik paketinde sınırları çizilmemiş silah kullanma yetkisini ve mülki amire verilen gözaltı yetkisi başta olmak üzere tüm antidemokratik uygulama ve düzenlemeleri kaldıracağız.

• Her türlü ayrımcılığa son vererek ırk, din, etnik köken, felsefi inanış, cinsiyet temelli ayrımcılık nedeniyle vatandaşın eğitim, sağlık hizmetleri ve çalışma hayatından, barınma hakkından vb. tüm sosyal desteklerden dışlanarak yoksullaştırılmasına karşı eşitlikçi ve sosyal politikalar izleyeceğiz.

• Bu konuda devlete düşen görev yurttaşların inanç ile ilgili ihtiyaç ve taleplerini karşılayarak destek olmaktır.

• Ülkede mensubu olunan tüm din ve mezheplerin, kendi inançlarına özgü ibadetlerinin tanınmasını ve ibadet statüsüne alınmasını sağlayacağız.

• Cem evlerini yasal statüye kavuşturarak, Alevi vatandaşlarımızın Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde temsiline yönelik düzenlemeler yaparken yerel yönetimlerce yapılan sınırlamaları kaldıracağız.

• Diyanet İşleri Başkanlığı, “DİN VE İNANÇ İŞLERİ YÜKSEK KURULU” adı altında yeni bir yapıya kavuşturulacaktır.