ADALET PARTİSİNİN

DEVLET YÖNETİMİNDEKİ TEMEL İLKE ve PRENSİPLERİ

 1. Adalet Partisi‘nin misyonunu çağdaş ölçülere göre yeniden düzenlemek ve merkez sağa yeni bir bakış açısı ve vizyon kazandırmak,
 2. Kendisini siyasetin merkezinde konumlandıran muhafazakâr-demokrat , Atatürk devrimcisi bir kitle partisi olmak,
 3. Toplumumuzda dini ve askeri vesayetin yeşermesine imkan vermemek,
 4. Türk islam sentezi tezinden değil, çağdaş değerleri referans alarak, Milli ülkü etrafında gelişmek,
 5. Muhafazakâr demokratlığı millet iradesine dayanan siyasi meşruiyet ile insanlığın ortak değerlerine dayalı hukuki meşruiyet olarak tanımlamak,
 6. Demokratik çoğulculuğun üreteceği tolerans ve hoşgörü zemininde, Toplumsal alandaki farklılıkların siyasi alanda kendilerini dile getirebilmesi için uzlaşma kültürünün gelişmesine çalışmak,
 7. Devletin meşruiyeti için Toplumu ortak değerler üzerinde birleştirici uslupla siyaset yapmak ve sosyal uzlaşmayı sağlamak,
 8. Milli, manevi ve etnik değerlerde uzlaşı sağlanarak, tüm değerleri bir potada eritip ülkede barış, istikrar ve ortak uzlaşı kültürü oluşturmak,
 9. Siyaset alanını bütünleşme ve hoşgörü zemini üzerine kurmak ve geleneksel yapınındeğerlerini ve kazanımlarını koruyarak değişimi sağlamak,
 10. Siyaseti, tek bir dini anlayışı, mezhebi veya etnik özelliği öne çıkarmadan “biz ve diğerleri” ayrımı yapmadan birleştirici olarak yapmak,
 11. Din eksenine kaymış olan Devlet erkini ve aşınmış olan Cumhuriyetin temel değerlerini, Mustafa Kemal Atatürk’un çizdiği yola tekrar getirmek,
 12. Türkiye Cumhuriyetinin tek bayrak, tek millet, tek vatan esasına dayanan üniter yapısını muhafazasına çalışmak,
 13. Cumhuriyet Anayasasını çağdaş ölçülere göre tekrar düzenlerken onun ilk dört maddesinin değişmezliği ilkesi içinde 174 madde olan inkılap kanunlarının korunmasını sağlamak,
 14. Milli eğitim sistemini tevhidi tedrisat kanunu çerçevesinde tekrar düzenlemek,
 15. Ülkenin bütün yerleşim yerlerinde özgür ve çağdaş yaşam tarzını geliştirmek,
 16. Türkiye Cumhuriyetinin; laik, çağdaş, demokratik bir hukuk devleti kimliğine ve bunun yegane teminatı olan Atatürk ilke ve devrimlerine inanmak ve sahip çıkmak,
 17. Ulus devlet anlayışı ve Üniter yapı içinde, Toplumsal Mutabakatın sağlandığı, alt kimliklere saygılı, TÜRK üst milli kimliğine bağlı, Laik, Demokratik ve Hukuk devleti ideali içinde kucaklaşmayı gerçekleştirmek,
 18. Toplumun değerlerini dikkate alarak, ülkenin temel sorunlarına çözüm getiren yenilikçi, değişimci, cesaretli revizyonist ve reformist politikalar uygulamak,,
 19. Devlet yönetiminde açıklık/şeffaflık/hesap verebilirlik/sorumluluk ilkelerine uymak,
 20. Devleti, insanlar arasında cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken farkı gözetmeyen bir kurum haline getirmek,
 21. Devleti,Dünyadaki küreselleşme trendi içinde, uluslararası siyasi ve ekonomik ilişkilere önem veren, uluslararası rekabete kenetlenmeyi ve dünya ekonomisi ile bütünleşmeyi hedef alan bir kurum haline getirmek,
 22. Devleti, katılıma dayalı referandum, halk girişimi, halk vetosu, geri çağırma hakkı vs. uygulanmalaryapan kurum haline getirmek,
 23. Devleti, bireylerin özgür düşünceleri ve oluşturdukları hukuk kuralları ile yönetmek, Ancak fikir, vicdan ve din özgürlüğüne saygı içinde bireylerin toplum içindeki bu faaliyetlerini sürdürecekleri ideal koşulları oluşturmak,
 24. Devleti, akıl, tecrübe, bilgi birikimi, cesaret ve sorumluluk anlayışı içinde yönetmek,
 25. Din, mezhep, etnisite ve cinsiyet ayrımcılığı yapmadan ülkenin bölünmez bütünlüğüne, üniter yapısına ve  “Misak-ı Milli” sınırlarına sahip çıkmak,
 26. Ülkenin değer, ilke ve gelenekleri ile gelişen olaylar ve reel politika arasında doğru ilişki kuran bir siyasi anlayış ortaya koymak,
 27. Toplumun karşı karşıya kaldığı münferit sorunlara değil, sistem ile ilgili sorunlara da kapsamlı çözümler geliştirmek,
 28. Kamu görevlilerinin istihdamında kayırmacılık değil, bilgi, beceri ve yeteneğe dayalı liyakat sistemini uygulamak ve bu anlayış kurumsallaştırmak,
 29. Ortak akıl ve bilimin yol göstericiliğinde olaylara ve yaşananlara vicdan penceresinden empati ile bakmak,
 30. Üretilecek politikalarla Türkiye’yi “Yeni Dünya Düzeni” içinde söz sahibi olan güçlü, onurlu ve bölge politikalarının belirleyicisi bir ülke haline getirmek,
 31. Devleti yönetirken dış dayatmalara karşı ülkenin milli onuru korumak,
 32. Öncelikle halkı kucaklayan ve paylaşımda adaleti esas alan ulaşılabilir kalkınma hedefleri belirlemek,
 33. Sosyal demokrasinin evrensel ilkeleri ile milli duygu ve değerleri birleştirmek,,
 34. Parlamenter Demokratik rejimin kurumsallaştırılmasına çalışmak,
 35. Özgürlük,Eşitlik ve Dayanışma içinde Temel Hak ve Özgürlükleri geliştirmek,
 36. Özgür basın iklimi yaratmak,
 37. Sosyal adaletin hakim olduğu, adil bir düzen içinde yaşam için gerekli Hukuk reformunu yapmak,
 38. Siyasi düşünceye dönüşen irtica,yobazlık ve şeriat bağnazlığı ile mücadele etmek,,
 39. Kamu kurumlarının çağdaş kimliklerine kavuşturulması ve geliştirilmesini sağlamak,
 40. Sınıf ayırımı olmadan tüm sosyal sınıfların olgunlaştırılmasına çalışmak,,
 41. Siyasal ve sosyal hayatın merkezine Gençlerin ve Kadınların alınması için her türlü çabayı sarf etmek,
 42. Kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olarak, Güçlendirilmiş Parlementer sisteme geçilmesi için çaba göstermek,
 43. Ülke bazında seçim barajını kaldırmak,
 44. Lider sultasını yıkmak adına Siyasal Partiler Kanununu değiştirmek
 45. Cumhurbaşkanlığı makamını tarafsız, partiler üstü konuma getirmek, varsa siyasi partiyle bağını kesmek ve yetkilerini sembolik hale dönüştürmek,
 46. Kabineyi atanmış değil, Meclis içinden seçilmiş millet vekillerinden oluşturmak, Bakanlara icra yetkisi vermek ve meclise karşı sorumlu hale getirmek,
 47. Üniter yapıyla uyumlu, yerel düzeyde demokratik katılımın sağlandığı yerel yönetim sistemini geliştirmek.
 48. Parolamız Vatan İşaretimiz Namus olacak.

 

 

                                                        ADALET PARTİSİ

                                                YÜKSEK İSTİŞARE KURULU