KALKINMA

Dünyada konut inşa ederek, betona yatırım yaparak kalkınan bir ülke yoktur…

Kalkınmanın temeli üretim ve üretime dayalı eğitim ve kalifiye istihdamdır…

Bunun için Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) yeniden faaliyete geçirilmeli, eskiden olduğu gibi beşer yıllık dönemler halinde üretim, yatırım ve kalkınma planları yapmalı; bunları uygulamaya geçirmek için üniversitelerle işbirliği yapılmalı; bu doğrultuda hayvancılık, tarım ve sanayi yatırımlarına azami destek verilmeli; markalaşma, pazarlama ve ihracat teşvik edilmeli; vergilendirme, bankacılık ve kredilendirme faaliyetleri kalkınmaya maksimum destek verecek şekilde yeniden düzenlenmelidir…

Tüm bunları yaparken de her türlü israfın, dış borçlanmanın, lüks tüketimin, hak edilmemiş harcamanın, gereksiz ithalatın, rantın, rüşvetin, liyakatsizliğin, adam kayırmanın, torpilin, haksızlığın ve hukuksuzluğun önü kesilmeli; ihale kanunu halk huzurunda ve şeffaf bir şekilde yapılmak üzere değiştirilmeli; hazine ve merkez bankası bağımsız hale getirilmeli; yaşamın her alanında yerli malı teşvik edilmeli; ağır cezalar içeren siyasi, idari, mali ve ticari ahlak yasası çıkarılmalıdır…

Dr. Vecdet Öz