Geneş Başkan

Dr. Vecdet ÖZ

Genel Sekreter

Akın Öge

Genel Sekreter Yardımcı

Mustafa Zincirkıran

Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yaşar Karahan

Genel Sekreter

Akın Öge

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Halim İslam Güçlü

Genel Başkan Vekili

Mehmet Salih Akgün

Apply & Join Us Today

Our campaign has come a long way, but there is still a lot of road road ahead donation now and help us win!

Follow us on @ Electionify